Gå til Rogalandteater.no

ÅRSREGNSKAP FOR 2017

RESULTATREGNSKAP 2017
Note20172016
ALLE TALL I KR 1 000
Driftsinntekter:
Egne inntekter221 77220 167
Tilskudd388 29393 074
Gevinst ved salg anlegg1 973318
Sum driftsinntekter112 038113 560
Driftskostnader:
Lønn, arbeidsg.avg., pensjon4,674 30868 354
Avskrivninger74 2863 976
Andre driftskostnader529 92436 222
Sum driftskostnader108 518108 553
Driftsoverskudd/-underskudd3 5205 007
Finansinntekter/-kostnader:
Finansinntekter393510
Finanskostnader1 9802 059
Sum netto finansinntekter−1 586−1 548
Årsoverskudd1 9333 458
Årets overskudd disponeres slik:
Annen egenkapital101 9333 458
Sum1 9333 458
BALANSE PR. 31.12.17
Note20172016
EIENDELER
Anleggsmidler:
Varige driftsmidler:
Teaterbygning700
Nybygg, Teaterveien 174 1924 242
Lagerbygning700
Hus og leiligheter728 88126 545
Teaterhallen74 0084 053
Rømningsvei Intimscenen77 4128 100
Inventar7890341
Fast bygningsmessig inventar731 71332 905
Teknisk utstyr75 2065 868
Biler7881599
Sum varige driftsmidler83 18382 652
Langsiktige fordringer:
Langsiktig fordring på staten93 3003 300
EK-innskudd KLP61 8641 635
Pensjonsmidler Ytelsesordning6113 538
Sum anleggsmidler88 35891 124
Omløpsmidler:
Varer17838
Fordringer:
Debitorer1161286
Andre kortsiktige fordringer15961
Forskuddsbetalte kostnader6581 258
Sum fordringer8781 605
Bankinnskudd, kontanter og lignende830 46526 232
Sum omløpsmidler31 42227 874
SUM EIENDELER119 779118 998
GJELD OG EGENKAPITAL
Note20172016
Egenkapital:
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (1.080 aksjer á 100)10,11108108
Annen egenkapital103 3003 300
Sum innskutt egenkapital3 4083 408
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital1052 74750 814
Sum opptjent egenkapital52 74750 814
Sum egenkapital56 15554 222
Langsiktig gjeld:
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser62 5362 536
Avsetning til vedlikehold123442 173
Sum avsetning for forpliktelser2 8804 709
Annen langsiktig gjeld:
Pantelån SR-bank1335 62737 956
Sum annen langsiktig gjeld35 62737 956
Sum langsiktig gjeld38 50742 665
Kortsiktig gjeld:
Leverandører13 6846 218
Skyldig offentlige avgifter15 4535 418
Annen kortsiktig gjeld1,1415 98010 474
Sum kortsiktig gjeld25 11722 110
SUM GJELD OG EGENKAPITAL119 779118 998

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

(Alle beløp i tabeller er i NOK 1 000. Beløp i tekster er angitt i hele tall.)

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell risiko for forventet tap.

Varebeholdninger
Varebeholdningen består utelukkende av varer for videresalg til bar-/kafévirksomheten. Verdien er verdsatt laveste verdi av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.

NOTE 2 – EGNE INNTEKTER
20172016
Egne inntekter:
Billettsalg13 47313 310
Programsalg2745
Gjestespill1 4253
Teaterbaren2 5722 343
Diverse inntekter4 2754 466
21 77220 167

Billettinntekter og andre inntekter i tilknytning til forestillinger blir inntektsført pr forestillingsdato. Inntekter til forestillinger som ikke er avviklet pr 31.12.17 klassifiseres som forskuddsbetalte inntekter og er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld», ref. note 14. Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årskiftet er kostnadsført i årets regnskap, ref. note 5.

Posten «Diverse inntekter» består bl.a. av gaver og sponsormidler.

NOTE 3 – TILSKUDD FRA EIERNE
20172016
Mottatte tilskudd:
Staten61 95060 904
Rogaland Fylke9 1368 700
Stavanger Kommune18 63718 398
Andre tilskudd:
Barne- og ungdomsarbeid6441
Sysselsettingstiltak5 000
Balanseførte tilskudd KS1/KVU:
Staten(1 058)
Rogaland Fylke(152)
Stavanger Kommune(284)31
Sum inntektsførte tilskudd88 29393 074

Driftstilskuddene inntektsføres i det året de er angitt å gjelde for iht tilskuddsbrev. Ubenyttede tilskudd til kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt teaterbygg, er avsatt i balansen som kortsiktig gjeld, ref note 14. Rapporten ferdigstilles i 2018.

NOTE 4 – LØNNSKOSTNADER, ANT. ANSATTE, GODTGJØRELSER, M.M.
20172016
Lønnskostnader:
Lønninger55 38653 950
Arbeidsgiveravgift8 7918 221
Pensjonskostnader6 9994 103
Andre ytelser3 1322 081
Sum personalkostnader74 30868 354
Antall årsverk107 (inkluderer kunstneriske tjenester fra selv.næringsdrivende)
Godtgjørelser:LønnAnnen godtgjørelse
Teatersjef/daglig leder1 046116
Direktør1 04621

Teatersjef og direktør er medlemmer av teatrets kollektive pensjonsordning. De mottar ingen form for bonuser, opsjoner eller lignende. I tillegg har teatersjefens enkeltpersonforetak mottatt kr 178 200 i honorar for kunstneriske tjenester ved teatret.

Styreleder har mottatt kr 80 000 i styrehonorar. Øvrig honorarer til styremedlemmer utgjør kr 190 256. Kostnadsført revisjonshonorar har i 2017 vært på kr 191 875 for revisjon og kr 104 750 for andre rådgivningstjenester.

NOTE 5 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER
20172016
Dekorasjonskostnader3 1283 247
Varekjøp bar, kantine, salgsartikler1 3791 233
Honorarer5 0006 357
Husets drift7 05711 648
Generelle driftskostnader4 4524 112
Transport og reiser1 4741 709
Salgs- og informasjonskostnader5 0665 620
Møtekostn., representasjon, kontingenter, gaver766613
Tap på fordringer60
Kostnadsførte investeringer1 5961 683
29 92436 222

Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet, er i sin helhet kostnadsført i regnskapet.

Kostnadene utgjør kr 2 692 110. Tilsvarende kostnad i 2016 var kr 2 536 216.

NOTE 6 – PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
20172016
Akturarberegning, ytelsesordning KLP:Kollektiv ordning 31.12.17Kollektiv ordning 31.12.16
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1289 56576 061
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12(89 574)(79 162)
Netto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12(10)(3 101)
Arbeidsgiveravgift(1)(437)
Netto påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga pr. 31.12(11)(3 538)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik00
Netto pensjonsforpliktelse (-midler)(11)(3 538)
Aga av netto pensjonsforpliktelser (-midler)(1)(437)
Netto pensjonsforpliktelse (-midler) uten aga(10)(3 101)
Økonomiske forutsetninger:20172016
Diskonteringsrente2,40 %2,60 %
Forventet lønnsregulering2,50 %2,50 %
Forventet G-regulering2,25 %2,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,10 %3,60 %
Forventet regulering av løpende pensjoner1,50 %1,50 %
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
Pensjonskostnad Rogaland Teater:20172016
Pensjonspremie betalt4 8165 636
Endring pensjonspremie påløpt(168)94
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) ytelsesordning3 091(3 101)
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) driftspensjon2 223
Andel trukket ansatte(748)(832)
Omkostninger983
Sum kostnad6 9994 103

Kollektiv pensjonsforsikring
Rogaland Teater AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven. Regnskapsføringen av pensjonskostnaden skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimerte verdier beregnet av aktuar.

Teatrets ytelsesordning ble lukket 30.06.16, men selskapet har det økonomiske ansvaret for oppsatte rettigheter i ordningen. Ordningen ble i 2016 flyttet fra Dnb Liv til KLP, og det er i den forbindelse innbetalt et egenkapitaltilskudd til KLP på ca. kr 1,6 millioner. I 2017 er det innbetalt ca. kr 229 000 i egenkapitaltilskudd. Beløpene er balanseført som langsiktig fordring.

Fra og med 01.07.16 ble alle ansatte meldt inn i innskuddsbasert pensjonsordning i Sparebank 1 Forsikring. Innskuddet utgjør 7% av lønn mellom 0-7,1G, og 25,1% av lønn mellom 7,1-12G. De ansattes andel utgjør 1,5%-poeng av dette. Innskuddsordningen gir ingen garanterte ytelser, og premien utgiftsføres direkte uten avsetninger i regnskapet.

Individuell driftspensjon
Ved overgangen fra ytelses- til innskuddsordning ble det gitt kompensasjoner til enkelte grupper ansatte. Ansatte over 60 år pr 01.07.16 skal kompenseres for tapt pensjon gjennom livsvarig driftspensjon som beregnes ved fratredelsestidspunktet. Aktuarberegnet forpliktelse på ca. 2,5 millioner (m/aga) er avsatt i balansen.

Uforsikret ordning (Afp)
Rogaland Teater AS er tilknyttet Fellesordningen for Afp som gir ansatte rett til et livslangt tillegg på ordinær pensjon fra og med fylte 62 år. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. I 2017 ble premien satt til 2,5% av årslønn mellom 1 og 7,1G.

I samsvar med Finansdepartementets anbefaling blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsbasert ordning med utgiftsføring av den løpende Afp-premien uten avsetninger i regnskapet. Finansdepartementet begrunner dette med at det ikke finnes tilgjengelig informasjon som kan gi en konsekvent og pålitelig allokering av forpliktelsen for den enkelte virksomhet.

NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Rømningsvei ISTeaterbygningerLagerSceneriggFast bygn. inv.Teknisk utstyrLeiligh.BilerInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.01.1713 48455 9692 40332 9856 32613 00226 5451 3051 022153 041
Tilgang til anskaffelseskost8934952 9634955975 443
Avgang til anskaffelseskost626626
Anskaffelseskost pr. 31.12.1713 48455 9692 40332 9857 21913 49728 8811 8001 620157 858
Akk. avskrivninger pr. 01.01.172 68519 2712 4034 8441 5627 134070568139 285
Reversering akk. avskrivninger, avgang0
Akk. nedskrivn. mot tilskudd pr 01.01.172 70028 40431 104
Sum akk. avskrivinger og nedskr. pr. 31.12.176 07247 7702 4036 6051 8868 290091873074 674
Bokført verdi pr. 31.12.177 4128 199026 3805 3335 20628 88188189083 183
Årets ordinære avskrivning6879501 7613241 1560213494 286
Årets nedskrivning
Sum årets avskrivninger og nedskrivninger6879501 7613241 1560213494 284
Årets avskrivningsprosent1%4/5%10/20%20%5/10%
Økonomisk levetid100 år25/20 år10/5 år5 år10 år
Avskrivningsmetodeiflg tilskuddLineæriflg tilskuddLineærLineærLineærLineær

Teatret eier i alt 11 selveierleiligheter og 1 enebolig. Av teknisk utstyr avskrives dimmeranlegg, intercom, teleslynger, fettutskiller kantine, personlift og løpekatt HS med 10%. Biler, lysutstyr, lydutstyr og av-utstyr avskrives med 20%. Av inventar avskrives publikumsstoler med 10%.

Av fast bygningsmessig inventar avskrives sprinkleranlegg, skimtlys og varme/kjøleanlegg med 5% og heis/rømningsvei Teaterhallen med 4%. Rømningsvei IS og scenerigg avskrives mot mottatt tilskudd. Tilskuddsperioden er 15 år.

NOTE 8 – SKATTETREKKSKONTO

Bundet skattetrekkskonto utgjør kr 2 793 041.

NOTE 9 – KONTOLÅN TIL STATEN

I forbindelse med saldering av statsbudsjettet (St.prp. nr. 32, 2001/-02) er det bevilget kr 3,3 mill. i tilskudd til egenkapital til teatret. De bundne midlene ytes ved plassering i et «Kontolån til Staten» som er avdragsfritt, men rentebærende. Kontolånet er ført som langsiktig fordring på staten og med en tilsvarende økning av innskutt egenkapital under posten Annen egenkapital.

NOTE 10 – EGENKAPITAL
AksjekapitalInnskutt EKAnnen EKSUM
Egenkapital 31.12.20161083 30050 81454 222
Årets resultat001 9331 933
Egenkapital 31.12.20171083 30052 74756 155
NOTE 11 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
2016
Aksjekapitalen består pr. 31.12.2017 av følgende aksjeklasser:
Staten 720 A-aksjer á kr 100.-72
Stavanger kommune 276 B-aksjer á kr 100.-28
Rogaland fylkeskommune 84 C-aksjer á kr 100.-8
108

A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av vedtektene. A-aksjene kan bare eies av Den norske Stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og C-aksjene kan bare eies av Rogaland Fylkeskommune.

NOTE 12 – AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD

Teatret har utarbeidet en vedlikeholdsplan for vesentlig periodisk vedlikehold. Avsetning til vedlikehold i balansen vedrører periodisk vedlikehold.

NOTE 13 – PANTELÅN SR-BANK

Pantelånet gjelder finansering av ny rømningsvei Intimscenen og ny scenerigg Hovedscenen. Bokført verdi på pantesikrede eiendeler er kr 33 792 217.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:

20172016
22 09125 071
NOTE 14 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD
20172016
Skyldig feriepenger5 6436 025
Forskudd fra kunder/samarbeidspartnere4 6871 629
Påløpte kostnader2 5581 079
Forskudd på tilskudd/gaver2 8241 517
Annen kortsiktig gjeld268224
SUM15 98010 474
KONTANTSTRØMANALYSE
20172016
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:
Resultat før skattekostnad og ekstraord. inntekter1 9333 458
Gevinst ved salg anleggsmidler−1 973−318
Avskrivninger og nedskrivninger4 2863 976
Endring i varelager−4114
Endring i kundefordringer12480
Endring i leverandørgjeld−2 534−1 691
Endring i andre tidsavgrensede poster7 840−1 570
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter9 6353 949
Kontantstrøm fra investeringaktiviteter:
Utbetaling ved kjøp av eiendeler andre foretak−229−1 635
Innbetaling ved salg av bygg/varige driftsmidler2 599318
Utbetaling ved kjøp av bygg/varige driftsmidler−5 443−6 567
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter−3 073−7 884
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling fra ny langsiktig gjeld00
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld−2 330−2 218
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter−2 330−2 218
Nettoendring i likvide midler gjennom året4 232−6 153
Likviditetsbeholdning 1.1.26 23232 386
Likviditetsbeholdning 31.12.30 46526 232

Analysen viser netto kontantstrømmen i de operasjonelle aktiviteteten (indirekte modell).

Signaturer årsregnskap 2017